Statek Barwanna
Nowa atrakcja na Jeziorze Gopło, komfortowy i kameralny statek BARWANNA
Statek Rusałka
Legenda już na Jeziorze Gopło - wycieczkowy statek RUSAŁKA
KOLEGIATA ROMAŃSKA
Romańska kolegiata św. Piotra i Pawła i NMP w Kruszwicy zaczęła powstawać ok. 1120 r. Położona jest na wschodnim brzegu jeziora Gopło.
Mysia Wieża
Mysia Wieża położona jest nad malowniczym jeziorem Gopło, jednym z największych polskich jezior.
STARY RYNEK w Kruszwicy
Zabudowa rynku w Kruszwicy pochodzi z II połowy XIX i początku XX wieku
Poprzedni
Następny

Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nasz Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy wprowadził procedury, zgodnie z rozporządzeniem RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018. Powyższe oznacza w szczególności, że:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych (dotyczy osób fizycznych) jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański z siedzibą Kruszwicy, 88-150 Kruszwica , ul. Podzamcze 1, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem 0000115373.

W sprawie przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób: Dane kontaktowe: biuro@pttk-kruszwica.pl; 52 3515303, 52 3515380.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. a) w celach statutowych zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. b) w celu zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. c) w celu wykonania umowy, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. e) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

– władzom Oddziału, Zarządowi Głównemu PTTK, naszym partnerom, czyli firmom i podmiotom, z którymi współpracujemy, wspierające nas w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi członków PTTK, klienta,

– podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy prawnicze, informatyczne,

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– podmiotom nabywającym wierzytelności w przypadku nieopłacenia przez klientów naszych należności,

– podmiotom i organom którym nasz Oddział jest zobowiązany, lub upoważniony, udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania:

– dane osobowe wynikające z członkostwa będą przechowywane przez okres członkostwa oraz dwóch lat od ustania członkostwa, lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze,

– dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,

– jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana dane osobowe związane z rozmowami o tej transakcji zostaną niezwłocznie usunięte,

– dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

– dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych.

5. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO bądź inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy, brak możliwości realizacji na Państwa rzecz usług organizowanych przez nasz Oddział, niemożność uczestnictwa w organizowanych przez Oddział imprezach, brak możliwości członkostwa w naszym stowarzyszeniu.

7.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Skip to content